Voorstelronde: De Brandweer

Anne Piet Rodenhuis vertelt over Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en brandveiligheid

KVO

Een onderdeel dat deel uitmaakt van het KVO is de brandweer. Omdat in 2008 de brandpreventie taken van de brandweer zijn overgedragen aan de gemeente Almere schuift niemand meer in het uniform van de brandweer aan in de overleggen. Het onderdeel brandveiligheid is belegd bij het team Handhaving van de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Een aantal medewerkers van dit team houden zich specifiek bezig met het onderdeel Brandveiligheid. De werkzaamheden van dit vakgebied zijn divers zoals het geven van adviezen ten behoeve van het verlenen van omgevingsvergunningen (bouwvergunningen) en het in behandeling nemen van aanvragen om gebruiksvergunningen en meldingen Brandveilig gebruik. Daarnaast advisering, onderhoud en vullen van sleutelkluizen, het periodiek controleren van panden die daarvoor in aanmerking komen en het afdoen van verzoeken om handhaving. Het meedoen in de werkgroepen KVO van bedrijfsterreinen en winkelgebieden hoort daar ook bij.

Sinds vorig jaar vertegenwoordig ik het team Handhaving in de werkgroepen. Hoewel ik vanuit het vakgebied Brandveiligheid deelneem in deze werkgroepen kijk ik ook altijd ‘met een schuin oog’ naar andere zaken die strijdigheid opleveren met wetgeving op het gebied van bouwen, bestemmingsplan, milieu en andere zaken die een raakvlak hebben met de bestaande bouw.

Ik wil gelijk gebruik maken van deze mogelijkheid om nog een aantal zaken onder uw aandacht te brengen. Mogelijk is niet ieder punt voor iedere ondernemer interessant maar wat niet is kan nog komen.

Bedrijfshulpverlening

Bij brandveiligheid zijn er drie aspecten die belangrijk zijn. Bouwkundig, Installatie en Organisatie. Vaak blijkt personeel van bedrijven niet op de hoogte is van organisatorische maatregelen die juist van hun verwacht worden als er een calamiteit is. In het kader van de Arbowetgeving heeft ieder bedrijf (winkel) met personeel, de verplichting om zorg te dragen voor één adequate BHV organisatie. De taken van een bhv’er zijn onder meer het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en bestrijden van een beginnende brand en in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf (winkel).

Vetvangputten

Ieder bedrijf waar op één of andere wijze professioneel voedsel wordt bereidt en waar vet bij vrij komt moet in het bezit zijn van een voorziening voor het opvangen van vet. Voorkomen moet worden dat dit vet terecht komt in het hoofdriool van de gemeente Almere. Ieder jaar weer heeft de gemeente Almere hoge kosten om het riool te reinigen en zo te garanderen dat onze (natuurlijke) afvalstoffen worden afgevoerd.

Mogelijk moet u een melding doen bij het activiteitenbesluit Internet Module (AIM) om na te gaan of u onder de regels valt van de Wet Milieubeheer. Waar het om gaat is dat u nagaat of u mogelijk ook een voorziening moet hebben voor het opvangen van vet. Soms kan dit met een maatwerk oplossing, mogelijk moet u een vetvangput hebben. Deze put moet periodiek geleegd worden, in ieder geval minimaal iedere maand. Bent u in het bezit van een dergelijke vetvangput kijk dan na wanneer deze voor het laatst is geleegd en ga ook na of deze put nog goed werkt. Alles heeft z’n onderhoud nodig.

Algemeen

Veiligheid gaat voor. Houdt vluchtwegen vrij, zorg dat blusvoorzieningen bereikbaar zijn en dat het voor uw personeel en bezoekers duidelijk is hoe ze het pand kunnen verlaten. Let er ook op dat versieringen niet in brand kunnen vliegen. En heeft uw winkel of bedrijf een vuilcontainer die voor een ieder bereikbaar is? Zet deze container binnen of sluit deze af met een (hang)slot zodat het niet mogelijk is om deze in de brand te steken.

De gemeente Almere en alle hulpverleners zijn u dankbaar.

Anne Piet Rodenhuis
Senior Toezichthouder Bouw en Brandveiligheid
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving Gemeente Almere