Enquete-uitslagen

36 Ondernemers hebben de enquête ingevuld die onderdeel uitmaakt van de KVO-B certificering.

Uit de enquêteresultaten, schouwronde en de incidentencijfers, blijkt dat er zich een beperkt aantal hardnekkige veiligheidsproblemen op het bedrijventerrein voordoen. De verbeterpunten richten zich voornamelijk op de onderstaande aandachtsvelden.

  1. Overlast in samenhang met knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid;
  2. Aandacht voor ondermijnende- en cybercriminaliteit;
  3. Ondernemers hebben afspraken gemaakt met hun collega-ondernemers in de directe omgeving omtrent het voorbereid zijn op een calamiteit;
  4. In het bezit van een geldige RI&E;
  5. Communicatie.

Voor het terugdringen van de geconstateerde punten zijn extra inspanningen van de samenwerkende partijen nodig. Onderlinge afstemming van maatregelen, in de vorm van een solide samenwerking komt het rendement zeker ten goede.

Mede naar aanleiding van de beschikbare gegevens kan (zie onderstaande tabel kolom doelstelling 2018) geconstateerd worden, dat van de in totaal 8 meetbare doelstellingen opgesteld in het plan van aanpak uit 2015 er 75% de doelstelling hebben gehaald.

Door de samenwerking van alle partijen is het totaalbeeld op het gebied van veiligheid voor het bedrijventerrein wederom op onderdelen verbeterd. Voor de thema’s Overlast en Verkeersveiligheid is de te behalen doelstelling niet behaald. De werkgroep zal voor 2021 trachten nog realistischer om te gaan met het bepalen van de percentages voor de te benoemen doelstellingen.

Voor de komende jaren zullen de maatregelen welke de werkgroep al genomen heeft worden voortgezet. Daar waar nog aanpassingen nodig zijn zullen deze ook genomen worden, om het huidige resultaat te handhaven en te verbeteren.

De behaalde percentages uit het resultaat zijn berekend op basis van een respons van in totaal 36 respondenten. Het maximaal te behalen aantal respondenten bedraagt 113. Het werken met “kleine” KVO-B bedrijventerreinen getallen zorgt ervoor dat de percentages snel zullen verschillen bij een hogere of lagere respons. Dit maakt het bepalen van de doelstellingen voor 2021 minder nauwkeurig.

In 2015 was de respons 20%, nu 32%. De werkgroep zal ernaar te streven om in 2021 een hogere respons te behalen zodat er een nog getrouwer beeld van de werkelijkheid blijvend kan worden weergegeven.

Ondanks dat gewerkt wordt met deze responscijfers en er hierdoor eventueel grote procentuele afwijkingen kunnen ontstaan is er toch voor gekozen de percentages op te nemen in de tabel doelstelling voor 2021. In 2021 zal bezien moeten worden hoe en op welke wijze de hoogte van de respons is. Deze hoogte beïnvloedt met name de eindconclusie. Bovenstaande conclusie dient wel bij de analyse van de cijfers betrokken te worden.